Po­li­ty­ka Pry­wat­no­ści (RODO)

W związ­ku z wej­ściem w ży­cie Roz­po­rzą­dze­nia Par­la­men­tu Eu­ro­pej­skie­go i Ra­dy (UE) 2016/679 z 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie ochro­ny osób fi­zycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem da­nych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu ta­kich da­nych oraz uchy­le­nia dy­rek­ty­wy 95/46/WE (da­lej RO­DO) wprowadzono poniżej opisane zasady po­stę­po­wa­nia z da­ny­mi oso­bo­wy­mi w BPW Polska Sp.z o.o..

1. Ad­mi­ni­stra­to­rem da­nych oso­bo­wych jest BPW Polska Sp. z o.o. , 05-092 Łomianki, ul. Warszawska 205/219, zwanym da­lej „Ad­mi­ni­stra­tor” lub „BPW Polska”. Z Ad­mi­ni­stra­to­rem moż­na się skon­tak­to­wać po­przez e-ma­il wy­sła­ny ze stro­ny in­ter­ne­to­wej www.​bpw.​pl, te­le­fo­nicz­nie pod nu­me­rem te­le­fo­nu (22)751 77 97 lub pi­sem­nie na ad­res sie­dzi­by Ad­mi­ni­stra­to­ra.

2. Pod­sta­wa­mi praw­ny­mi i ce­la­mi prze­twa­rza­nia Państwa da­nych oso­bo­wych przez Ad­mi­ni­stra­to­ra mo­gą być:

Art. 6 ust. 1 lit. a) RO­DO, tj.: prze­twa­rza­nie da­nych od­by­wa się na pod­sta­wie Państwa zgo­dy w ce­lu prze­sy­ła­nia za po­mo­cą środ­ków ko­mu­ni­ka­cji elek­tro­nicz­nej (e-ma­il, sms), przy wy­ko­rzy­sta­niu te­le­ko­mu­ni­ka­cyj­nych urzą­dzeń koń­co­wych (te­le­fon, kom­pu­ter) tre­ści mar­ke­tin­go­wych, w tym in­for­ma­cji han­dlo­wych BPW Polska, new­slet­te­rów, usłu­gach, or­ga­ni­zo­wa­nych wy­da­rze­niach.

Art. 6 ust. 1 lit. b) RO­DO, tj.: – prze­twa­rza­nie da­nych od­by­wa się ze wzglę­du na nie­zbęd­ność te­go prze­twa­rza­nia do wy­ko­na­nia umo­wy, je­śli za­war­ta zo­sta­ła z Państwem umo­wa do­ty­czą­ca współ­pra­cy, lub umo­wa do­ty­czą­ca pro­duk­tów ofe­ro­wa­nych przez BPW Polska, konieczności zrealizowania Państwa zamówienia, prawnie uzasadnionego interesu, np. udzielenie odpowiedzi na reklamację, w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego, np.: wystawienie i przechowywanie faktur, dokumentów księgowych;

Art. 6 ust. 1 lit. c) RO­DO, tj.: – prze­twa­rza­nie da­nych od­by­wa się ze wzglę­du na ko­niecz­ność wy­peł­nie­nia obo­wiąz­ku praw­ne­go cią­żą­ce­go na Ad­mi­ni­stra­to­rze, tj.: w ce­lu re­ali­za­cji obo­wiąz­ków wy­ni­ka­ją­cych z po­wszech­nie obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sów pra­wa;

Art. 6 ust.1 lit. f) RO­DO, tj.: – prze­twa­rza­nie da­nych od­by­wa się ze wzglę­du na praw­nie uza­sad­nio­ny in­te­res Ad­mi­ni­stra­to­ra po­le­ga­ją­cy na udzie­la­niu od­po­wie­dzi na py­ta­nia, do­star­cza­niu tre­ści in­for­ma­cyj­nych na te­mat swo­jej dzia­łal­no­ści, oraz ofe­ro­wa­nych przez sie­bie pro­duk­tów i usług na żą­da­nie za­in­te­re­so­wa­nych osób;

Art. 6 ust. 1 lit. f) RO­DO, tj.: – prze­twa­rza­nie da­nych od­by­wa się ze wzglę­du na praw­nie uza­sad­nio­ny in­te­res Ad­mi­ni­stra­to­ra po­le­ga­ją­cy na pro­wa­dze­niu ana­liz i sta­ty­styk w ce­lu po­pra­wy świad­czo­nych usług, wpro­wa­dza­niu no­wych usług, oraz obro­nie przed rosz­cze­nia­mi;

3. Państwa da­ne oso­bo­we prze­twa­rza­ne są na za­sa­dzie do­bro­wol­no­ści i bę­dą prze­twa­rza­ne tyl­ko tak dłu­go, jak dłu­go są nie­zbęd­ne do re­ali­zo­wa­nia w/w ce­lów lub do mo­men­tu, gdy wy­ra­zi Państwo sku­tecz­ny sprze­ciw wo­bec ich prze­twa­rza­nia lub cof­nie Pan/Pa­ni zgo­dę. Okres prze­twa­rza­nia da­nych oso­bo­wych mo­że zo­stać każ­do­ra­zo­wo prze­dłu­żo­ny o okres przedaw­nie­nia rosz­czeń, je­że­li prze­twa­rza­nie da­nych oso­bo­wych bę­dzie nie­zbęd­ne dla do­cho­dze­nia ewen­tu­al­nych rosz­czeń lub obro­ny przed ta­ki­mi rosz­cze­nia­mi.

4. Państwa da­ne oso­bo­we mo­gą być prze­ka­zy­wa­ne na­szym par­te­rom han­dlo­wym, w szcze­gól­no­ści do­staw­com roz­wią­zań in­for­ma­tycz­nych, pod­mio­tom świad­czą­cym na na­szą rzecz usłu­gi agenc­kie, praw­ne, ku­rier­skie lub pocz­to­we wy­łącz­nie w związ­ku z re­ali­za­cją na­szych ce­lów.

5. Przy­słu­gu­je Państwu pra­wo żą­da­nia do­stę­pu do tre­ści da­nych oraz ich spro­sto­wa­nia, usu­nię­cia, ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia, jak rów­nież pra­wo do prze­no­sze­nia da­nych oso­bo­wych. Przy­słu­gu­je po­nad­to Państwu pra­wo wnie­sie­nia sprze­ci­wu wzglę­dem prze­twa­rza­nia da­nych – w przy­pad­ku gdy prze­twa­rza­nie da­nych opie­ra się na art.6ust.1lit.e) lub f) RO­DO. Je­że­li da­ne oso­bo­we są prze­twa­rza­ne na po­trze­by mar­ke­tin­gu bez­po­śred­nie­go oso­ba, któ­rej da­ne do­ty­czą ma pra­wo w do­wol­nym mo­men­cie wnieść sprze­ciw wo­bec prze­twa­rza­nia do­ty­czą­cych jej da­nych oso­bo­wych na po­trze­by ta­kie­go mar­ke­tin­gu, w tym pro­fi­lo­wa­nia, w za­kre­sie w ja­kim prze­twa­rza­nie jest zwią­za­ne z ta­kim mar­ke­tin­giem bez­po­śred­nim.

6. Je­że­li prze­twa­rza­nie Państwa da­nych oso­bo­wych od­by­wa się na pod­sta­wie udzie­lo­nej zgo­dy na prze­twa­rza­nie da­nych oso­bo­wych mają Państwo pra­wo do wy­co­fa­nia tej zgo­dy w do­wol­nym mo­men­cie. Wy­co­fa­nie zgo­dy nie ma wpły­wu na zgod­ność z pra­wem prze­twa­rza­nia, któ­re­go do­ko­na­no na pod­sta­wie zgo­dy przed jej wy­co­fa­niem. Wy­co­fa­nie zgo­dy moż­ne na­stą­pić po­przez prze­sła­nie in­for­ma­cji dro­gą e-ma­il lub pi­sem­nie na ad­res Ad­mi­ni­stra­to­ra,

7. W przy­pad­ku gdy uznacie Państwo, że prze­twa­rza­nie da­nych oso­bo­wych przez BPW Polska  na­ru­sza prze­pi­sy RO­DO przy­słu­gu­je Państwu pra­wo wnie­sie­nia skar­gi do or­ga­nu nad­zor­cze­go (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

10. Po­da­nie da­nych oso­bo­wych jest do­bro­wol­ne, jed­nak­że od­mo­wa po­da­nia da­nych mo­że skut­ko­wać od­mo­wą za­war­cia umo­wy.

11. Ad­mi­ni­stra­tor wy­zna­czył In­spek­to­ra Ochro­ny Da­nych, z któ­rym moż­na kon­tak­to­wać się pod ad­re­sem iod@​bpw.​pl.

12. Jeśli będę mieli Państwo dodatkowe pytania w kwestii przetwarzania danych prosimy o skontaktowanie się z nami pod adresem:
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
„BPW Polska” Sp. z o.o.
05-092 Łomianki, ul. Warszawska 205/219; e-mail: iod@bpw.pl